அலிபாபா குகைக்குள் நாம்.
கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டது
தொடர்ந்து வார்த்தைகளை
துப்பிக்கொண்டிருக்கிறது மனம்.
ஏதோ ஒரு சூட்சம நொடியில்
கடவுச்சொல் விழுந்துவிடுமென.

Advertisements