வழி(லி)ந்து விழுந்த வெளிச்சம்
நனைத்தது அறையின் சுவர்களை.
சதுரம்.செவ்வகம்.சரிவகம்.
மாறி மாறி உருவம் செய்த்தது
வெயில்.
பின்பு சட் டென்று மெலிந்து மங்கி
விலகியோடியது யாரும் சொல்லாமலே.
உருவமிழந்த அறையில்
இறைக்கப்பட்ட பொருட்கள் மட்டும்.

மறுபடியும் நிகழ்ந்தது
உரு-ஆக்கமும்
உரு-அழித்தலும்.

ஒளி-வெயில்-தகிப்பு;
இருள்-நிழல்-குளிர்;

என் அறையில்
என்னைக் கேட்காமல்
எரிந்தணைந்து
விளையாடிக் கொண்டிருந்த
மத்தியான சூரியன் மேல்
கோபம் கோபமாக வந்தது.
ஜன்னலை சாத்திவிட்டேன்.

Advertisements