முடிவுக்கு
பின்
முடிவின்மையை
உணரலாம் !
முடிவுக்கு
முன்
எதை
உணரலாம்?

Advertisements