ஒரே ஒரு
வார்த்தை எழுதி
நான் எறிந்த கல்
மௌனமாய் அமிழ்ந்தது
கடலில்.

அது தரை தட்டும் முன்னே
கரை நிற்கும் என் மேல்
துப்பப்பட்டன
ஆயிரம் எரியா கற்கள்.

ஒவ்வொன்றும்
ஒவ்வொரு
அர்த்த புஷ்டியுடன்

மண்டை கிழிந்து
பிரக்ஞை இழந்து
சரிந்து விழுந்தேன்.
என் குருதி புனல்
கடல் சேர்ந்தது

கடல் அப்படியே இருந்தது;

நான் எறிந்த கல் அப்படியே இருந்தது;

நான் மட்டும் இல்லாமல் ஆனேன்.

Advertisements