அவன்
தீயிட்ட அவனது
கடந்த காலம்
திகு திகுவென எரிந்தது.

செந்தீயின்
ஜுவாலைகள்
முகத்தில் ஆட
அதன் வெப்பம் இதம்.

சுவடின்றி
எரிந்தழியப்போகும்
தன் கடந்தகாலத்தை
கண்டு மனம் எக்களித்தது.

ஆனால்
தீ
அணையவில்லை
அணையவேயில்லை!

இருந்துக் கொண்டிருந்த கடந்தகாலத்திற்கு
பதிலாய்
எரிந்துக் கொண்டிருக்கும் கடந்தகாலம்
சாசுவதமானது,

அவன் வாழ்க்கையில்.

Advertisements