அறையெல்லாம் புத்தகங்கள்
புத்தகமெல்லாம் அறைகள்
திறந்து செல்ல கதவுகளும் இல்லை
உடைத்தெரிய சுவர்களும் இல்லை
இருந்தும்
அடைப்பட்டிருக்கிறேன் அறைகளுக்குள்.

Advertisements